Pätevyydet kuntoon

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus tukee työnantajia henkilöstön kouluttamisessa

Sähköala on tarkoin säänneltyä ja asennustyössä edellytetään lakisääteisiä päte­vyyksiä.

Työelämässä edellytetään monenlaisia pätevyyk­siä, osa lakisääteisiä ja osa työelämän yleises­ti vaatimia. Pätevyydet ja kortit takaavat perusedellytyk­set työskentelyyn eri toimialoilla.

Erityisesti lakisääteiset pätevyys­vaatimukset luovat työpaikoille pai­netta kouluttaa henkilöstöään sään­nöllisesti. Yksi paljon puhuttaneista on kuljetusalan ammattipätevyysdi­rektiivi, joka on velvoittanut kulje­tusalan yritykset panostamaan hen­kilöstönsä säännölliseen koulutta­miseen. Tampereen Aikuiskoulutus­keskus, TAKK tarjoaa Pirkanmaan laajimman valikoiman pätevyyskou­lutuksia eri aloille.

- Seuraamme ammattialoja kos­kevia muutoksia aktiivisesti ja toi­mimme yritysten tukena osaamis- ja pätevyysvaatimusten muuttuessa, kertoo TAKK:n yrityspalvelujohtaja Olli-Pekka Tuomi.

- Työnantajat voivat luottaa sii­hen, että pätevyyskoulutuksemme vastaavat aina sekä lain että toimi­alan yleisiä vaatimuksia.

Koulutuksia järjestetään työpaik­kakohtaisesti räätälöityinä sekä ylei­sinä, kaikille avoimina koulutuk­sina.

Erityisosaamista

Vuoden alusta muuttuivat väli­tysliikelaki sekä asbestipurkutöitä koskeva laki. Uuden välitysliikelain mukaan puolella kiinteistönvälitystyötä te­kevistä täytyy olla LKV- eli lailliste­tun kiinteistönvälittäjän pätevyys, kun se aiemmin on tarvinnut olla vain yhdellä.

TAKK:ssa on useamman vuoden hyvät kokemukset LKV-valmennuk­sesta, joka valmistaa Kauppakama­rin LKV-kokeeseen.

- TAKK:n valmennuskurssin opis­kelijoista yli puolet on läpäissyt ko­keen, kun keskimäärin kokeen lä­päisee kolmannes.

Kokeen läpäisseet saavat LKV-pätevyyden.

- Iso osa välitysliikkeistä on jo hoitanut henkilöstönsä pätevyydet kuntoon, mutta kevään valmennuk­seen ja kokeeseen ehtii vielä mu­kaan, Tuomi vinkkaa.

Myös asbestipurkutyöhön liitty­vä lakimuutos kiristi työntekijöiden pätevyysvaatimuksia. Uusi laki edel­lyttää alalla työskenteleviltä sovel­tuvan ammattitutkinnon tai osatut­kinnon suorittamista. Tavoitteena on parantaa mm. työturvallisuutta.

- Asbestipurkutyökoulutuksem­me on muokattu uuden lain mukai­seksi, ja se sisältää vaaditun osatut­kintosuorituksen.

Tulevista muutoksista on tiedos­sa yksityisiä turvallisuuspalveluita koskeva lakiuudistus. Ensi vuoden alusta tiukennetaan mm. vastaa­van hoitajan pätevyysvaatimuksia.

Kesäksi kuntoon

Kesätöiden hakusesonki on kuu­mimmillaan. Monet pätevyysvaati­muksista, erityisesti lakisääteiset, koskevat kaikkia työntekijöitä, myös kesätyöntekijöitä.

- Nyt on oikea aika laittaa ne kun­toon. Esimerkiksi hygieniapassi-, työturvallisuus- ja tulityökorttikou­lutuksia pyörii jatkuvasti, kannus­taa Olli-Pekka Tuomi.

- Kannattaa muistaa, että meiltä löytyy työkaluja myös uusien työn­tekijöiden perehdytykseen. Työno­pastajakoulutus valmentaa tehok­kaaseen perehdytykseen ja kehittää työpaikan perehdytyskäytäntöjä.

Mukana arjessa

Palveluosaajapassivalmennus on suunniteltu tukemaan asiakaspalvelutyötä monenlaisissa toimintaympäristöissä. Valmennuksia on toteutettu perinteisten asiakaspal­veluammattien lisäksi myös mm. kiinteistönhoitajille, toimistotyöntekijöille ja asentajille.

Koulutusten lisäksi TAKK tar­joaa työnantaja-asiakkailleen seu­rantapalvelua. Monet pätevyyksis­tä ja korteista ovat määräaikaisia, ja ne on uusittava säännöllisesti. TAKK:ssa seurataan määräaikojen täyttymistä ja tiedotetaan siitä työ­paikalle.

- Työnantaja voi keskittyä ydin­toimintaansa, Tuomi perustelee.

Tuomi johtaa vuoden vaihteessa aloittanutta Yrityspalvelu-yksikköä. Tavoitteena on tiivistää ja tehos­taa yrityksille tarjottavaa palvelua.

- Emme tarjoa valmiita vasta­uksia vaan selvitämme yrityksen tarpeet ja etsimme niitä parhaiten palvelevat ratkaisut, Tuomi kertoo.

Tuomen rinnalla toimivat yritys­palvelupäälliköt Armi Hyvönen ja Harri Huhdanpää. Kaikilla kolmella on monipuolinen kokemus yritys­ten kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

- Ykköstavoitteemme on helpot­taa työnantajien arjen paineita ja tukea työpaikan sujuvaa ja laadukasta toimintaa.

Laatutakuu | Pätevyyskoulutukset vastaavat toimialan yleisiä vaatimuksia

Monipuolista osaamista TAKK:sta

ADR-koulutukset | A-jarrulupakoulutus | Ajoneuvoalan ilmastointi-pätevyyskoulutus | Alkusammutuskortti AS1 | Anniskelupassi | Asbestipurkutyö | B-jarrulupakoulutus | Ennakoivan ajon koulutus, REAK | Ensiapu EA1 | Ensiavun jatkokurssi EA2 | Henkilönostinkoulutus | Hitsaajan pätevyyskokeet | Hygieniapassi | Hätäensiapukurssi | Ikärajapassi (PTY) | Jännitetyökoulutus | Järjestyksenvalvoja | Korkean paikan osaaja -kortti | Kuormausnosturin tarkastus (alle 25 tm) | LKV-valmennus | Märkätilojen vedeneristys, henkilösertifiointi | Nosturikortti | Palveluja Kotiin -passi | Palveluosaajapassi, POP | Putkistopassi | SOMA, sosiaalihuollon oma-valvonta | Sosiaali- ja terveysalan turva­kortti (SPEK) | Sähkötyöturvallisuus SFS 6002 | Sähköturvallisuustutkinnot S1, S2, S3 (TUKES) | Taka- ja sivulaitanostimen tarkastus | Tieturva I | Tieturva II | Tieturva II, täydennys | Trukkikortti | Tulityökortti | Työnopastajapassi | Työssä jaksaminen ja työhy­vinvointi | Työturvallisuuskortti | Vesityökortti (vesihygienia) | Ympäristöosaajapassi | Ympäristöturvallisuuskortti

Lue lisää >