Sähköä ilmassa

Yritykset voivat hyödyn­tää kenttää sekä yhteis­työssä TAKK:n asiantun­tijoiden kanssa että omien asiakasyritystensä kanssa, vinkkaa TAKK:n koulutuspäällikkö Lasse Lehtonen kentän tarjoamista mah­dollisuuksista.

TAKK:n koulutuspäällikkö Lasse Lehtonen ja sähköverkkoalan kouluttajat Rene Kakkonen ja Jaana Harju kehittävät sähkökenttää ja alan koulutuksia yhteistyössä yritysten kanssa.

Olosuhteet kentällä vastaavat hy­vin pitkälle sähköverkkoasentajien työskentelyolosuhteita maastossa, mutta harjoittelua päästään teke­mään turvallisissa ja ohjatuissa olo­suhteissa.

- Kentällä harjoitellaan normaa­lien sähköverkkoasennusten lisäksi mm. arkityössä harvinaisempia työ­tehtäviä kuten maakaapelien vianet­sintää. Harjoittelu auttaa ylläpitä­mään osaamista tositilanteita var­ten, Lehtonen kertoo.

Täsmäosaamista Carunalle

Suomen suurimman sähkönsiir­toyhtiö Carunan, omaisuudenhoi­toyksikkö vietti pari vuotta sitten kehittämispäiväänsä TAKK:n säh­kökentällä. Päivä antoi kimmokkeen laajempaan yhteistyöhön. Carunalla oli tarve kouluttaa ura­koitsijansa ja aliurakoitsijansa Ca­runan toimintamalleihin ja suunnit­teluohjeistuksiin. Siihen tarpeeseen syntyi sähköverkon suunnittelija­kortti -koulutus.

- Halusimme vahvistaa urakoit­sijoiden osaamista, ja TAKK pys­tyi tarjoamaan sen, mitä tarvitsim­me, kertoo Carunan hankepäällikkö Kalle Sato.

Koulutus on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä, ja kouluttajina toimi­vat TAKK:n kouluttajat sekä Caru­nan asiantuntijat.

- Investoimme vuositasolla yli 200 miljoonaa euroa maakaape­liverkon rakentamiseen ja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen, kertoo Sato.

- Suunnittelulla on keskeinen roo­li siinä, että verkon rakentaminen käy sujuvasti.

Koulutuspaketti onkin haluttu ra­kentaa niin, että se tukee mahdol­lisimman hyvin yksittäisen suunnittelijan työtä. Koulutuksessa käy­dään läpi kaikki suunnittelun vai­heet maanomistajan kohtaamisesta rakenteisiin ja mitoittamiseen.

- Meille on tärkeää vastata yrityk­sissä nouseviin koulutustarpeisiin niin, että yritys saa tarvitsemansa täsmäosaajat, perustelee kouluttaja Jaana Harju TAKK:sta.

Herkällä korvalla kehityksessä mukana

TAKK ja Hexatronic rakentavat yhteistyössä sähkökentälle mikrokanavatekniikan harjoitusaluetta, jossa päästään käytännössä harjoittelemaan mm. kaapelin puhaltamista

- Sähköverkkojen maakaapelointi, uudet työvälineet ja -tekniikat sekä yhteistyöhankkeet sähkö- ja tele­verkkojen rakentamisessa synnyt­tävät uusia osaamishaasteita, joihin meillä on tarjota ratkaisuja, kertoo Lehtonen.

Syksyn aikana rakennetaan uu­sinta uutta eli mikrokanavateknii­kan harjoitusaluetta yhteistyössä alan yritysten kanssa. Mikrokanavatekniikan hyödyn­täminen mahdollistaa mm. uusien laajakaistaliittymien helpomman ja kustannustehokkaamman rakenta­misen, kun sähkö- ja televerkot ve­detään maahan yhdellä kaivamisella ja verkkoon on helppo myöhemmin lisätä uusia liittymiä.

- Meillä on Kouvolassa harjoitus­rata, jossa on tähän asti järjestetty koulutusta mikroputkituksen tii­moilta, kertoo kenttätuki ja kou­luttaja Marko Merenheimo Hex­tronicilta.

Kiinnostus tekniikkaa kohtaan on viime vuosina kasvanut, ja siitä syystä Hexatronic lähti etsimään koulutuskumppania, joka voisi ot­taa kasvavan koulutustarpeen hoi­taakseen. TAKK:n sähkökenttä sopii Merenheimon mukaan tarkoituk­seen loistavasti.

- Sähkökentän lisäksi yhteistyön käynnistämiseen vaikutti TAKK:n nopea reagointi ja aktiivisuus har­joitusradan rakentamisessa.

Mikrokanavatekniikan oppimis­ympäristön rakentamisesta vastaa­va TAKK:n kouluttaja Rene Kak­konen on tyytyväinen yhteistyön käynnistymiseen.

- Seuraamme herkällä korvalla sähköverkkoalan ja siihen läheisesti linkittyvien alojen kehitystä, ja ken­tän toimintoja sekä siihen kytket­tävää koulutusta muokataan jous­tavasti vastaamaan yritysten muut­tuvia tarpeita.

- Tavoitteemme on olla edelläkä­vijä, ja turvata yrityksille tarvitta­vat osaajat nyt ja tulevaisuudessa.

”Halusimme vahvistaa urakoitsijoiden osaamista, ja TAKK pystyi tarjoamaan joustavasti sen, mitä tarvittiin.” -Kalle Sato, hankepäällikkö, Caruna

RekryKoulutuksella sähköverkon suunnittelijaksi 

Sähköverkkoalalle tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa. Verkon raken­nus- ja huoltotöitä ei voi viedä ulko­maille vaan alan osaajia tarvitaan Suomessa.

Parhaillaan on haettavana sähkö­verkon suunnittelijan RekryKoulu­tus, jossa on hyödynnetty Carunan koulutuksesta saatuja kokemuksia.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan TE-toimiston ja Rek­rytointipalvelu Sihti Oy:n kanssa. Tavoitteena on, että opiskelijat työllistyvät koulutuksen jälkeen jo­honkin hankkeessa mukana olevista sähköverkkoalan yrityksistä.

Haku koulutukseen 7.10. asti, www.te-palvelut.fi

Sähkökenttä 

  • Sähkökenttä tarjoaa sähköverkkoalan käytännön har­joitusympäristön yrityksille ja oppilaitoksille.
  • Yritykset voivat hyödyntää kenttää yhteistyössä TAKK:n asiantuntijoiden tai omien asiakasyritystensä kanssa.
  • Lisätiedot: Lasse Lehtonen, puh. 044 7906 290

Lisätiedot: www.takk.fi/koulutus/saehkoe_ja_automaatioala