TAKKista turvaa työhön

Uhkatilanteiden hallinta -koulutuksilla vastataan työpaikoilla heränneeseen tarpeeseen.

Koulutuksessa harjoiteltiin käytännössä, miten erilaisissa uhkatilanteissa on järkevää toimia. Kouluttaja Jarno Toivola TAKK:sta ja lähihoitaja/työsuojeluvaltuutettu Elina Kuusisto Kotipirtin palvelutalosta näyttävät mallia, kuinka otteesta irrottaudutaan turvallisesti.

Työturvallisuus on pai­nopisteenä monella työpaikalla tänä päivä­nä. Siihen panostetaan ja henkilöstöä halu­taan kouluttaa turvalliseen työhön. Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n uhkatilanteiden hallinta -koulutukset ovat saaneet alkunsa työnantajien tarpeesta.

Koulutus sopii monenlaisille työ­paikoille, mutta erityisesti se on löy­detty sosiaali- ja terveysalalla. Ala on koulutuspäällikkö Kati Aimosen mukaan yksi niistä, joilla on keski­määräistä korkeampi riski joutua työtehtävissä uhka- tai vaaratilan­teeseen.

Koulutusta on järjestetty oppi­sopimusmuotoisena, mm. Orive­den kaupungin henkilöstölle, ja parhaillaan käynnissä Kotipirtin ja Koivupirtin palvelutalojen yh­teinen koulutus.

Arkityön ehdoilla

- Kotipirtin palvelutalolle ensim­mäinen koulutus alkoi viime syksy­nä, muistelee TAKK:n yrityspalve­lupäällikkö Armi Hyvönen.

Kotipirtissä on oltu koulutuk­seen niin tyytyväisiä, että tarkoi­tus on kouluttaa samalla mallilla koko henkilöstö.

- Tammikuussa käynnistynee­seen toiseen ryhmään kysyin mu­kaan myös yhteistyökumppanimme Koivupirtin säätiön, kertoo Koivu­pirtti ry:n toiminnanjohtaja Kaija Kallinen.

Ryhmä on koottu molemmista organisaatioista, ja lähipäivät jär­jestetään kummankin tiloissa vuo­rotellen. Lähiopiskelupäivien pituus on työpaikkojen toiveesta puoli päi­vää kerrallaan, ja ne sijoittuvat il­tapäiviin.

- Meillä aamupäivät ovat yleensä kiireisempiä. Tällä järjestelyllä lähi­päivät on helppo sovitella arkityön lomaan, toteaa Kallinen.

- Olemme tehneet TAKK:n kanssa yhteistyötä jo useiden vuosien ajan. Kokemuksen perusteella tiesimme, että TAKK:ssa kuunnellaan työnan­tajan näkemystä ja toiveita. Siksi TAKK oli tässäkin helppo valinta.

Käytännössä ja teoriassa

Yksi tärkeimmistä koulutuksen an­sioista on Kallisen mukaan se, et­tä työntekijät ovat saaneet itsevar­muutta kohdata erilaisia uhka- ja vaaratilanteita.

Koulutuksessa käydään läpi lain­säädäntöä ja hyödynnetään ammat­tialakohtaisia case-esimerkkejä. Uhka- ja vaaratilanteita, ja niistä selviytymistä, harjoitellaan myös käytännössä, mm. erilaisia otteita ja erityisesti niistä irrottautumista.

- Harjoittelu tuo varmuutta, jonka avulla pystyy itse pysymään yllättä­vissä uhkatilanteissa rauhallisena, kertoo turvallisuusalan kouluttaja Jarno Toivola.

- Varmuus tuo turvaa sekä asiak­kaille että työntekijöille.

Työntekijät ovat saaneet koulutuksen myötä itsevarmuutta kohdata erilaisia uhka-ja vaaratilanteita, kertoo Kotipirtti ry:n toiminnanjohtaja Kaija Kallinen (kesk.).

Toteutus joustavasti

- Koulutuksen onnistumisen kan­nalta tärkeää on ollut se, että kou­lutus on tuotu työpaikalle ja kaikki esimerkit ja tehtävät on haettu tältä alalta, Kallinen huomauttaa.

- Jarno on kuunnellut meidän tar­peitamme ja toiveitamme ja koulu­tusta on voitu muokata myös mat­kan varrella. TAKK:n etuina ovat joustavuus ja koulutusten räätälöin­ti työnantajaa kuunnellen.

Vuoden vaihteessa perustetun yrityspalvelu-yksikön myötä yh­teistyötä työnantajien kanssa on TAKK:ssa tiivistetty, ja tiivistetään, entisestään.

- Tarkoituksemme ei ole tarjota valmiita tuotteita, vaan kartoitam­me ensin työpaikan tarpeet, ja nii­den pohjalta muotoillaan yhteis­työssä sopiva paketti, yrityspalve­lupäällikkö Armi Hyvönen valottaa toimintaperiaatteita.

- Uhkatilanteiden hallinta -kou­lutus on hyvä esimerkki yritysläh­töisestä koulutuksesta, joka vastaa suoraan työpaikoilla heräänneeseen tarpeeseen.

__________

Uhkatilanteet ja niiden hallinta

  • Sopii asiakaspalvelutehtävissä toimiville ammattialasta riippumatta.
  • Koulutuksia on toteutettu mm. Oriveden kaupungille sekä Kotipirtin ja Koivupirtin Palvelutaloille.
  • Toteutukset joustavasti ja ammattialakohtaisesti.
  • Koulutuksen jälkeen mahdollista suorittaa uhkatilanteet -tutkinnon osa turvallisuusalan perustutkinnosta.
  • Lisätiedot www.takk.fi tai Armi Hyvönen, p. 044 7906 310

Hyvinvointialan yhteistyöfoorumin seuraava kokoontuminen 26.10.
Uusia työnantajia otetaan mukaan.

Lue lisää TAKKin tarjoamista koulutuksista ja palveluista >